DỊCH VỤ PHÁP LÝ
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Văn phòng - 02383.836.633

Trưởng Văn phòng - 0985.633.006
Hôm nay: 640 | Tất cả: 7,341,533
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
TIN TỨC Bản in
 
𝟎𝟓 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐞̂̀ '𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉' 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟖/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏
Tin đăng ngày: 31/5/2021 - Xem: 37
 
𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟏𝟒𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎𝐍Đ-𝐂𝐏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟖/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲: 𝟏. 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ đ𝐚̂́𝐭 đ𝐚𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ Khoản 19 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là: - Văn phòng đăng ký đất đai. - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (quy định mới bổ sung). 𝟐. 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, Khoản 19 Điều 1 quy định: Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Như vậy, người dân có thể thỏa thuận để làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu song phải đáp ứng thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh. 𝟑. 𝐃𝐨̂̀𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148 quy định một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”. Trong khi trước đây theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”. 𝟒. 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ đ𝐚̃ 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất (Giấy chứng nhận) đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai. Theo đó, bổ sung quy định “Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó” để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013. 𝟓. 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐐𝐒𝐃Đ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ Liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về một số giấy tờ mà chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công trình: + Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó; + Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng).
 
Tin tức khác:
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng (26/7/2021)
Sửa đổi, bổ sung quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (20/7/2021)
Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an cấp xã mới nhất (16/7/2021)
Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án với pháp nhân thương mại (14/7/2021)
Khởi tố 2 đối tượng truy sát nhà báo (10/7/2021)
Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 07/2021 (10/7/2021)
Tạm ngưng xử phạt ô tô không lắp camera giám sát (9/7/2021)
Đã có Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 (8/7/2021)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sổ đỏ ghi tên cả 2 vợ chồng (7/7/2021)
Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (6/7/2021)
Tăng cường giám sát thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác cán bộ (5/7/2021)
Hồ sơ, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 01/7/2021 (3/7/2021)
Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19 (2/7/2021)
11 loại giấy tờ, tài liệu dùng để chứng minh chỗ ở hợp pháp (30/6/2021)
Những điểm mới trong quy định của pháp luật về giám định tư pháp (28/6/2021)
Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà Yên Hòa, Số 9A Nguyễn Trãi,Tp. Vinh, Nghệ An
ĐT/Fax: 0238.383.6633 - Hotline: 09.1234.1915
Email: dienlsg@yahoo.com
http://luatsunghean.com; http://luatsunghean.vn
Tin tức
  • Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi ng ...
  • Sửa đổi, bổ sung quy định về sắp xếp lại, xử lý tà ...
  • Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an cấp xã mới nhấ ...
  • Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án với pháp nh ...
  • Khởi tố 2 đối tượng truy sát nhà báo ...
  • Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 07/2021 ...
  • Tạm ngưng xử phạt ô tô không lắp camera giám sát ...
  • Đã có Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Hồ sơ, thủ tục nh ...
  • 09.1234.1915